Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ

ΜΕ ΠΑΣΟΚΙΚΟ ΝΟΜΟ Η ΦΙΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Θα μας τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί ο Καστανίδης για… ΡΑΤΣΙΣΜΟ!
Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν λέει ο σοφός λαός μας και οι πολίτικοί είπαν να το παραλλάξουν και να προνοηθούν στη νομοθέτηση για να προλάβουν τις αναδράσεις των Ελλήνων. Τα αποτελέσματα της αθρόας λαθρομετανάστευσης  (εκ μουσουλμανικών χωρών κυρίως) δεν κρύβονται πια, δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας στους Έλληνες. Ο  σχεδιασμένος πλέον εποικισμός που υφίσταται η Πατρίδα ΜΑΣ από τους μουσουλμάνους αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα που πολύ σύντομα θα σκάσει. Άλλωστε οι αντιδράσεις των Ελλήνων καταγράφονται ακόμη και στις δημοσκοπήσεις σχετικά με το αίτημα της λαθρομετανάστευσης. Έτσι η... ευαίσθητη αυτή κυβέρνηση  (που έφερε σαν πρώτο νομοσχέδιο προς ψήφιση την απόδοση ιθαγένειας σε λαθρομετανάστες) για να προλάβει τα χειρότερα,  φέρνει νομοσχέδιο φίμωσης των Ελλήνων. Πρόκειται για το περιβόητο νέο νομοσχέδιο του Καστανίδη περί καταπολέμησης του ρατσισμού. Και μόνο τα άρθρα του νομοσχεδίου αποδεικνύουν τι κρύβεται πίσω του:

Άρθρο 1:  Σκοπός
Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενόφοβες μέσω του ποινικού δικαίου σύμφωνα με την Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 και την από 7 Μαρτίου 1966 Διεθνή Σύμβαση  “περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων”  που κυρώθηκε με το ΝΑ 494/1970.
Άρθρο 2 :  Έννοια όρων
 Στον παρόντα νόμο, ο όρος «εχθροπάθεια» θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόμενος τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην εξωτερίκευση αισθημάτων μίσους και αντιπαλότητας. Ο όρος θρησκεία θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόμενος γενικά σε πρόσωπα τα οποία προσδιορίζονται βάσει θρησκευτικής πίστης ή άλλων περί την πίστη πεποιθήσεων.
Άρθρο 3
1.       Όποιος από πρόθεση, δημόσια προφορικά ή διά του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, προκαλεί ή διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά ομάδας ή προσώπου, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το γενετήσιο προσανατολισμό, ή κατά πραγμάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα, κατά τρόπο που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή χιλίων έως πέντε χιλιάδων ευρώ.
2.       Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου είχε ως άμεσο επακόλουθο την τέλεση εγκλημάτων, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 3.000 έως 10.000 ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
3.       Όποιος συνιστά ή συμμετέχει σε οργάνωση, οι δραστηριότητες της οποίας με οποιαδήποτε μορφή εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση έως δυο (2) έτη.  

Άρθρο 4
1.       Όποιος δημόσια προφορικά ή διά του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, εγκωμιάζει ή αρνείται ή εκμηδενίζει τη σημασία εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, όπως ορίζονται στα άρθρα 6,7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή των εγκλημάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη Συμφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1945 και η πράξη αυτή στρέφεται κατά ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα, την θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το γενετήσιο προσανατολισμό κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ή διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους της τιμωρείται με φυλάκιση έως δυο (2) έτη και χρηματική ποινή χιλίων έως τριών χιλιάδων ευρώ (1.000 - 3.000).
2.       Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται τα εγκλήματα αυτά να έχουν αναγνωριστεί με αμετάκλητη απόφαση ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου.
Άρθρο 5
Για τη μέσω του διαδικτύου τέλεση των εγκλημάτων του παρόντος νόμου απαιτείται:
α) ο δράστης να είναι σωματικώς παρών στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν για τη πράξη του χρησιμοποιεί υλικό που φιλοξενείται σε σύστημα πληροφορικής στην Ελλάδα, ή
β) το υλικό που χρησιμοποιεί ο δράστης να φιλοξενείται σε σύστημα πληροφορικής που βρίσκεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι σωματικώς παρών στην Ελλάδα.

Άρθρο 6:  Ευθύνη νομικών προσώπων
1.       Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 3 και 4 τελέσθηκε μέσω ή προς όφελος ή να λογαριασμό νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού με βάση εξουσία εκπροσώπησης του ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων γα λογαριασμό του ή γα την άσκηση ελέγχου εντός αυτού, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) Ο διοικητικό  πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (15.000 – 150.000),
β) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργιάς για χρονικό διάστημα από έναν έως έξι μήνες ή απαγόρευση άσκησης της  επιχειρηματικής δραστηριότητας για το ίδιο  χρονικό διάστημα,
γ) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις,  επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, για το ίδιο  χρονικό διάστημα. Το διοικητικό πρόστιμο του στοιχείου (α) επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Σε περίπτωση υποτροπής του νομικού προσώπου οι κυρώσεις των στοιχείων (β) και (γ) μπορεί να έχουν οριστικό  χαρακτήρα.
2.       Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή την τέλεση από ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται σας παραγράφους 1 και 2 μέσω ή προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κύρωσες: α) διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (5.000 – 15.000), β) οι προβλεπόμενες στα στοιχεία II και III, γα χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες
3.       Γα τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους και γα την επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνοντα υπόψη ιδίως  η βαρύτητα της παράβασης ο βαθμός της υπαιτιότητας, η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου και η τυχόν υποτροπή του. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη κλήτευση των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Α'45).
4.       Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφερομένων σ’ αυτές φυσικών προσώπων.
5.       Οι εισαγγελικές αρχές ενημερώνουν τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την άσκηση ποινικής δίωξης γα υποθέσεις στις οποίες υπάρχει εμπλοκή νομικού προσώπου, υπό την έννοα των παραγράφων  1 και 2 και του κοινοποιούν τις εκδιδόμενες σχετικές δικαστικές αποφάσεις.
Άρθρο 7
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 79 παρ. 3 ΠΚ που προστέθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 3719/2008 (ΦΕΚΑ 241/26.11-2008), τροποποιείται ως εξής:
Η τέλεση της πράξης λόγω εχθροπάθειας κατά ομάδας ή προσώπου, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το γενετήσιο προσανατολισμό συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

Άρθρο8

Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής μόνο γα την υποστήριξη της κατηγορίας έχουν και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον συμπεριλαμβάνονται υπό οποιοδήποτε συμβουλευτικό καθεστώς στον κατάλογο που τηρείται από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (EC0S0C) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 9
Με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται ο νόμος  927/1979 και το άρθρο 39/4 του νόμου 2910/2001.
Άρθρο 10
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Και όλα αυτά για να γίνει μια ώρα αρχίτερα το τζαμί, να κρύψουν την εισαγόμενη εγκληματικότητα, αλλά για να είμαστε και... φρόνιμοι τώρα που θα έρθουν να "επενδύσουν" οι Σαουδάραβες!
Δήμητρα Μυλωνά

Πηγές: Στόχος
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου»
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=1012
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου